Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Producenci
Statystyka
  • Ilość produktów: 991
  • Ilość kategorii: 155
  • Ilość promocji: 17
  • Ilość nowości: 47
  • Aktualnie klientów na stronie: 28
  • Sklep odwiedziło: 179063 klientów
  • Sklep działa od: 05-02-2014

Regulamin

REGULAMIN ESKLEPU PC SERVICE DOTYCZĄCY SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzącym przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.esklep.pcservice-pabianice.info
Sprzedającym/Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym
www.esklep.pcservice-pabianice.info jest:
     PC Service Kilańczyk Rafał
     95-200 Pabianice, ul. Gawrońska 3/2

prowadzący działalność w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pabianic wydanym pod numerem rejestracyjnym 15802/98, oraz podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (http://ceidg.gov.pl) wpisany pod numerem NIP: 731-143-54-65, Regon: 472060930.
Zwany także zamiennie "Usługodawcą".

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
    •  Pod numerem telefonu infolinii konsumenckiej: 42 226-40-73,
    •  Korzystając z adresów poczty elektronicznej: esklep@pcservice.pl, pc_serv@op.pl,
    •  Korzystając z formularza kontaktowego na stronie esklepu,
   •  Kontaktując się z nr GG 4722544, lub GG 8849846, korzystając z komunikatora internetowego GG na własnym urządzeniu, lub za pośrednictwem zaimplementowanego widżetu GG na stronie Usługodawcy,
    •  W sytuacji niedostępności do serwisu esklepu (np. Konserwacja, aktualizacja itp.), wszelkie informacje, jak i opcje kontaktu można uzyskać pod adresem www.pcservice.pl (oficjalna strona firmowa Usługodawcy)
Korzystanie z serwisu Esklepu (założenie konta, złożenie zamówienia itd.), jest równoważne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

§ 1
DEFINICJE

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).
2. Klient (Kupujący, Usługobiorca) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
4. Towar, Asortyment – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
5. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
6. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
8. Sklep Internetowy (Esklep, Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem/domeną www.esklep.pcservice-pabianice.info, oraz z pod adresu www.pcservice.pl, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.
9. Aplikacja Esklepu – system, oprogramowanie informatyczne obsługujące, odpowiadające za relacje, kontakt, interakcję Klienta z Sklepem Internetowym.
10. Strona – Usługodawca i Klient.
11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.esklep.pcservice-pabianice.info.
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. Deklaracja złożenia zamówienia, "Zakup przez 1 kliknięcie" – forma zapytania o możliwość zakupu produktu z pominięciem procedur stosowanych standardowo w Esklepie (poza "koszykiem"). Forma może być stosowana za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza "zakup przez 1 kliknięcie", telefonu. Forma nie wymaga logowania, oraz zakładania konta. Strony uczestniczące w procesie obowiązują jednak reguły zawarte w tym regulaminie.
14. Formularz zamówienia, Koszyk – miejsce w sklepie internetowym, w którym końcowo dokonuje się Zamówienia
15. Schowek – miejsce zawierające wybrane produkty, usługi, jakie Klient chce zapamiętać lub obejrzeć je później. Zawartość schowka jest dostępna na czas trwania sesji (towar znika po jej zakończeniu), lub trwale, jeśli Klient był zalogowany do swojego konta. Schowek umożliwia usunięcie przechowywanego towaru, lub przeniesienie go do Koszyka.
16. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
17. Dzień (np. 14 dni) – dokładnie podany okres ilościowy rzeczywistych dni (nie jest to dzień roboczy).
18. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie konta Klienta.
19. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy, w tym informacje o złożonych zamówieniach.
20. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierających informacje o nowościach i produktach w Esklepie, oraz usługach świadczonych w firmie PC Service.
21. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
22. Towar "w pełni kompletny" - towar, którego opakowanie jest integralną częścią produktu, posiada cechy właściwe dla konkretnego towaru np. opakowanie blistr, kod kreskowy, dedykowany do transportu styropian itp. umieszczony na opakowaniu. W sytuacji skorzystania klienta z możliwości odstąpienia od umowy, lub naprawy gwarancyjnej, prosimy o odsyłanie towaru wraz z tym opakowaniem. Towar w pełni kompletny, to również towar wraz z wszystkimi załączonymi w opakowaniu akcesoriami – przewody, przejściówki, mocowania, śruby, płyta instalacyjna, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, certyfikat CE itp.
23. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
24. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (nie na trwałym nośniku, np. Plik pobrany za pośrednictwem linku, klucz licencyjny);
25. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2018, poz 1025 ze zm.) (dalej K.C.)
26. Ustawy:
    • Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta ( Dz.U. 2019 poz. 134 ze zm.) (dalej U. P. K.)
    • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.) (dalej Ś.U.D.E.)
    • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2018r. Poz. 1000) (dalej UODO)
27. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

§ 2
ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
2. Sklep internetowy PC SERVICE prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie PC Service są fabrycznie nowe (z wyjątkiem oferty zawartej w kategorii "Wyprzedaż/Komis"), Oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób
zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


§ 3
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH,
ORAZ WARUNKI ICH ŚWIADCZENIA

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne:
    • Prowadzenie Konta w Sklepie Internetowym
    • Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia
    • Newsletter
2. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
3. Okres, na jaki umowa:
    •  o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
    •  o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia
    •  o świadczenie Usługi Elektronicznej Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wizualizacji witryny, oraz dołączania, modyfikacji zawartości lub usuwania modułów dodatkowych służących do komunikacji klienta z Aplikacją Esklepu (np. Formy płatności, form ratalnych, firm kurierskich itp.)
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany opisu i cech towaru (w wyniku zauważenia nieprawidłowości opisu ze stanem faktycznym, stanu ilościowego itp.). Zmiana stanu ilościowego nie wpływa na ilość dostępnego towaru już zamówionego przez Klienta.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana ceny nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
7. Usługodawca Zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. Wycofanie towaru z oferty Esklepu nie wpływa na przyjęte już do realizacji zamówienia.

§ 4
WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY 
Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ USŁUGODAWCA

1. Komputer, laptop, tablet lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 9.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 26 i wyższej.
4. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768 (z wyłączeniem urządzeń mobilnych, dla których Sklep Internetowy posiada odrębną responsywną część serwisu mobilnego).
5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz JavaScript. (Prosimy zapoznać się z odrębnym zapisem o Polityce stosowania Cookies w serwisie Esklepu)

§ 5
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Esklepu firmy PC Service wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT), oraz netto (bez wskazywania wysokości podatku). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta + koszty związane z realizacją wysyłki.
2. Indywidualnie, przy każdym z przeglądanych produktów, widniejące tam ceny nie zawierają kosztów wysyłki. (Koszt wysyłki wskazany jest jako informacja w polu "koszt wysyłki”, po którego wskazaniu (grafika "i") Klient otrzyma szczegółowe informacje nt. form i kosztów realizacji wysyłki)
3. Zbiorczo (przeglądając "Zawartość Twojego koszyka" – formularz zamówienia), Klient otrzymuje, z osobna dla każdego ze wskazanych produktów cenę jednostkową netto i brutto, oraz wartość sumaryczną netto i brutto ilości danego produktu. Wszystkie zamówione produkty są również zsumowane i podana jest ich całkowita wartość w netto i brutto. Jest to wartość zamówionych towarów bez kosztów transportu.
4. Klient będąc już w formularzu zamówienia, ma możliwość edycji ilości towaru (modyfikacja, dodawanie, usunięcie towaru lub jego ilości), oraz ponowne przeliczenie wartości zamówienia
5. Klient będąc w formularzu zamówienia (w "Koszyku") określa sam formę wysyłki. Formularz wskazuje możliwe formy wysyłki wraz z ceną usługi wysyłki. Ilość form wysyłki jest uzależniona od rodzaju zamówionego towaru (tzn. Dla towaru wielkogabarytowego może nie być dostępna np. forma "pocztowa ekonomiczna")
6. Klient odwiedzając "Koszyk", po lub bez dokonania edycji pozycji zamówionych, oraz form dostawy i odbioru towaru otrzymuje w podsumowaniu całkowity koszt realizacji zamówienia (suma zamówionych towarów + koszt wysyłki)
7. Zamówienia są przyjmowane poprzez stronę internetową przy wsparciu oprogramowania Esklepu.
8. Dopuszcza się składanie zamówień z pominięciem Esklepu - za pomocą poczty elektronicznej, bądź telefonicznie. W takim przypadku pkt. 10 nie stosuje się.
9. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
10. Za złożenie zamówienia poprzez Stronę Internetową, należy rozumieć wypełnienie "formularza zamówienia" znajdującego się na stronach sklepu (tzn. "Koszyk"). Formularz zamówienia po wypełnieniu należy zaakceptować na koniec przyciskiem "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", wpierw oświadczając znajomość treści niniejszego regulaminu. Zaakceptowanie "formularza zamówienia" jest końcowym etapem złożenia zamówienia i jest jednoznaczne obowiązkiem zapłacenia za wskazany w formularzu asortyment.
11. Alternatywną opcją jest deklaracja złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z funkcji "Zakup przez 1 kliknięcie". Funkcja umożliwia złożenie zamówienia dla jednego typu przeglądanego towaru na stronie sklepu z pominięciem "koszyka". Funkcja jest tożsama z np. Zamówieniem / zapytaniem składanym za pomocą poczty internetowej z pominięciem esklepu. Sprowadza się do wybrania ilości produktu, kliknięcia "zakup przez 1 kliknięcie", wypełnienie pól kontaktowych formularza i akceptację "Składam zamówienie na ten produkt". Taka forma zakupu jest uznana za zawartą tylko po skontaktowaniu się i ustaleniu warunków Sprzedającego z Zamawiającym.
12. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe: w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany, numer telefonu, oraz e-mail.
13. Klient zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
14. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
15. Zamówienia, co, do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie.
16. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami, oraz formularze. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawienia i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z Art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 poz. 2174).
17. W trakcie zakładania konta celem złożenia Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. (więcej szczegółów w klauzuli RODO)
18. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych poprzez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
19. Po złożeniu przez Kupującego skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia przez system Esklepu.
20. Sprzedający zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia potwierdzić zamówienie do realizacji u Kupującego drogą internetową lub telefoniczną. Czas ten może zostać wydłużony w przypadku, gdy wypada on w dni uznane za wolne od pracy (niedziele i święta).
21. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
22. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu realizacji zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji "za pobraniem".
23. Zamówienia potwierdzone do realizacji mogą być anulowane tylko po telefonicznym, bądź mailowym uzgodnieniu ze Sprzedawcą, w trybie niezwłocznym tuż po złożeniu zamówienia., a przed dokonaniem wysyłki przez Sprzedającego.

§ 6
KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego, po uzgodnieniu terminu przygotowania zamówionego towaru do wydania.
3. Przesyłka wysyłana jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie ("Czas wysyłki") na stronach serwisu (Przesyłki są dostarczane Pocztą Polską zazwyczaj w ciągu 2-5 dni, firmą kurierską - zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z naszego magazynu). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w formularzu zamówienia.
5. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z kosztami poniesionymi na dostawę w każdej chwili przeglądając "koszyk”. Kupujący ma możliwość zdefiniowania odpowiadającej mu formy i kwoty dostawy.
6. W przypadku braku towaru w magazynie (przy zamówieniu towaru z statusem stanu np. "dostępność 3 dni", "towar na zamówienie"), Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.
7. W zdecydowanej większości towar oferowany w Esklepie pokrywa się ze stanem faktycznym, co do ilości wskazanej w Sklepie Internetowym, a towarem rzeczywistym posiadanym w magazynie Sprzedającego. W przypadku złożenia zamówienia na więcej towarów (bądź poza Sklepowe dodatkowe złożenie zamówienia na towary tam nieujęte np. drogą telefoniczną czy mailową), może wystąpić różnica w czasie potrzebnym na skompletowanie i przygotowanie poszczególnych zamówionych towarów z Naszych magazynów, czy od Naszych Dostawców. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie najdłuższego z czasów realizacji dla zamawianych produktów. Jeżeli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na naszych stronach, kontaktujemy się z kupującym, aby poinformować o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. (w przypadku takim istnieje możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu, aby zrealizować zamówienie w rozbiciu na poszczególne towary, wysyłając je w osobnych paczkach).
8. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. Termin otrzymania przesyłki nie przekroczy 30 dni od czasu złożenia Zamówienia.
9. Zamawiający będzie informowany o statusie zamówienia, etapu realizacji, pocztą elektroniczną.
10. W przypadku skorzystania z dostawcy, który oferuje daną opcję, Zamawiający będzie miał możliwość obserwowania trasy i aktualnego położenia przesyłki. Link kierujący do śledzenia przesyłki podeślemy na email Zamawiającego.
11. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę VAT lub paragon fiskalny) oraz kartę gwarancyjną Własną lub Producenta, jeśli została do produktu dodana.
12. W mailu zawierającym informację nt. Zamówienia, podsyłamy niniejszy regulamin.

§ 7
PŁATNOŚCI

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić:
    •  Za pobraniem - gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru.
    •  Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego (numer widnieje również na stronie esklepu podczas zakładania transakcji).
    •  Za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (np. Mtransfer, Transferuj, PayPal)
    •  Gotówką – przy odbiorze osobistym.

3. W zależności od wysokości kwoty zamówienia, lub w przypadku niektórych rodzajów asortymentu, Usługodawca zastrzega sobie prawo, aby oprogramowanie sklepu, sterujące transakcją ograniczyło klientowi dostępną dla danej transakcji opcję formy płatności (tzn. PC Service zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez np. wyłączenie możliwości płatności za pobraniem).

§ 8
ODBIÓR TOWARU

1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostawa na pozostałą część terytorium EU może być zrealizowana po indywidualnym uzgodnieniu warunków Sprzedawcy z Kupującym.

2. Zgodnie z K.C. (art. 548), Sprzedawca odpowiada za utratę lub uszkodzenie towaru do momentu odebrania go przez Konsumenta. Chyba, że klient sam zaproponował firmę kurierską, Sprzedawca odpowiada do momentu wydania towaru przewoźnikowi. W związku z powyższym, przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 9
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zespół sklepu PC Service dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Dane te (głównie specyfikacja techniczna) otrzymujemy w większości bezpośrednio od producenta produktu. Dane producenta staramy się każdorazowo weryfikować indywidualnie. Dane (opisu produktu - nie techniczne) staramy się wprowadzać w własnym zakresie. Dane (zdjęcia produktu) pochodzą bezpośrednio od producenta, lub są wykonywane w własnym zakresie celem ukazania cech zewnętrznych produktu.
2. Niemniej, w każdym przypadku, gdy dane (w tym opisy i dane techniczne produktów) prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór oświadczenia). Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni kalendarzowych [U.P.K.(art. 27)]. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym. Termin umożliwiający do odstąpienia od umowy liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed otrzymaniem towaru. W takiej jednak sytuacji przedsiębiorca – jeżeli wysłał już zamówiony przez niego produkt – ma możliwość obciążenia go kosztami, które konsument zobowiązany byłby ponieść, w sytuacji odstąpienia od umowy po odbiorze towaru, czyli bezpośrednimi kosztami jego odesłania
4. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
5. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
6. Zgodnie z U.P.K., możliwości zwrotu nie podlegają:
    • Świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w U.P.K(art. 38 ust.1),
    • Programy komputerowe zapisane na nośnikach po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania [U.P.K.(art. 38 ust 9)],
    • Programy komputerowe, pliki, klucze licencyjne pobrane ze esklepu w formie cyfrowej [U.P.K.(art. 38 ust 13)],
    • Produktów (np. Aplikacji komputerowych), których cena jest zależna od wahań na rynku finansowym [U.P.K.(art. 38 ust 2)]
    • Umów dotyczących świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone  [U.P.k.(art. 38. ust.3)].
7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać niezwłocznie na własny koszt [U.P.K. (art. 34 ust. 2)] na adres siedziby Usługodawcy. (PC Service, ul. Gawrońska 3/2, 95-200 Pabianice), jednak nie później niż do 14 dnia od dnia odstąpienia od umowy [U.P.K.(art. 34 ust. 1)]
8. Wraz z wracanym towarem należy dołączyć informację o formie zwrotu kosztów, jeśli miałyby być inna niż w momencie nabycia towaru np. numer konta bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
9. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru, mając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 5 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym, lub po uzgodnieniu drogą elektroniczną. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej. Po jej otrzymaniu, w ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta. Wysokość zwrotu jest równoważna z wartością kosztów poniesionych przy zakupie [U.P.K.(art. 33)] tj. Sprzedawca zwraca koszt towaru wraz z kosztem najtańszego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie. Niezwracany jest koszt bezpośrednio związany ze zwrotem towaru przez Klienta.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy [U.P.K.(art. 34 ust 4)]

§ 10
PROCEDURA REKLAMACJI

 Klient może zgłosić zastrzeżenia do kupionego produktu ma podstawie gwarancji [K.C.(art. 577-582)] lub wybierając drogę reklamacji ustawowej – rękojmia (niezgodność towaru z umową) [K.C.(art. 556-572)] .

GWARANCJA

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem przedsiębiorcy. To on decyduje o tym, czy gwarancja zostanie udzielona oraz jakim zakresem odpowiedzialności zostaną objęte oferowane produkty. Podmiotem odpowiedzialnym z tego tytułu jest zawsze gwarant, czyli podmiot, który złożył oświadczenie gwarancyjne o określonej treści. Gwarantem nie musi być sprzedawca towaru – może być nim producent lub dystrybutor.

1. Czas trwania gwarancji:
a) Czas gwarancji każdego produktu, na jaki udziela jej sklep (Usługodawca), widnieje w jego opisie na stronach sklepu (część opisowa przy cenie produktu – pole "Gwarancja"). Gwarancja sklepu nie jest tożsama z długością gwarancji udzielaną przez producenta.
b) Czas gwarancji udzielanej przez producenta podany jest w tym samym polu, co opisane w pkt a. Gwarancja taka określana jest, jako "Door to Door". Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta (producenta). Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Oczywiście mimo możliwości "Door to Door", Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
c) Jeżeli nie zastrzeżono innego czasu trwania gwarancji, termin ten wynosi dwa lata licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana kupującemu [K.C(art. 577 § 4)]
2. Należy zwrócić uwagę, iż w przypadku wykonania obowiązków wynikających z gwarancji, sklep, lub producent wnikliwie weryfikuje zapisy kart gwarancyjnych i porównuje je z nadesłanym produktem (numery seryjne, stan plomb itp.). Klient musi zachować szczególną ostrożność, aby etykiety te nie zostały uszkodzone. Celowe usunięcie plomb, lub takie ich uszkodzenie, iż niemożliwa będzie weryfikacja produktu z wskazanym w karcie gwarancyjnej może być powodem odmówienia realizacji roszczeń.
3. W przypadku, gdy gwarancji udziela producent, produkt należy odesłać do autoryzowanego punktu wskazanego na karcie gwarancyjnej producenta, zgodnie z jego wytycznymi.
4. W przypadku, gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na koszt Usługodawcy, na adres Usługodawcy – PC Service, ul. Gawrońska 3/2, 95-200 Pabianice. Z wyraźnym dopiskiem NAPRAWA GWARANCYJNA. Fakt nadania paczki z towarem podlegającym gwarancji należy zgłosić Usługodawcy w trybie pilnym (firma PC Service nie wymaga nadawania i umieszczania na przesyłkach np. Nr RMA numeru zwrotu itp., jednakże Usługobiorca nie odbiera zaadresowanych paczek na Jego koszt bez wiedzy nt. zawartości i przeznaczenia paczki, zwłaszcza w sytuacji, kiedy przy doręczeniu jej nie jest możliwe, sprecyzowanie nadawcy, w tym bezpośredniego kontaktu z nim celem ustalenia zasadności odbioru i opłaty za przesyłkę – nie ma to na zadaniu utrudnić Klientowi proces udzielania gwarancji, a tylko wpłynąć na jasność zaistniałego procesu).
A). Usługodawca (serwis Esklepu) dokonuje ekspertyzy zgłoszonego gwarancyjnie towaru i to on decyduje o zasadności lub odrzuceniu roszczeń Klienta.
    •  W przypadku uzyskania pozytywnej opinii naszego działu serwisowego, iż zgłoszony towar podlega, spełnia warunki do realizacji naprawy gwarancyjnej, Przystępujemy do usunięcia wady lub wymiany na nowy nieodpłatnie. Czas wykonania naprawy gwarancyjnej sklep dokona w miarę krótkim terminie, w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego (Zgodnie z art. 561 § 2 Kodeksu Cywilnego). Czas wykonania naprawy uzależniony jest od podwykonawców biorących udział w realizacji procesu gwarancyjnego.
    •  W sytuacji stwierdzenia, iż produkt nie spełnia warunków ustalonych w karcie gwarancyjnej, naprawa zostanie wykonana odpłatnie i odesłana na koszt Klienta. O fakcie nieuwzględnienia roszczeń gwarancyjnych Klient zostanie poinformowany wcześniej mailowo, lub telefonicznie. Wtedy też zostanie ustalona forma i koszt naprawy niegwarancyjnej. Do kosztów naprawy zostanie doliczony koszt odbioru paczki przez Usługodawcę nadanej przez Klienta.
    •  W przypadku porozumiewania się drogą mailową wymagamy zachowania historii korespondencji w mailach nadawanych i odpisywanych z od i do Klienta celem weryfikacji poprawności, co do ustaleń i przebiegu całego procesu.
b). Po wykonaniu usługi gwarancyjnej produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
5. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej z tytułu gwarancji, w wyniku, której gwarant wymienił wadliwy towar na nowy lub dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie od nowa od momentu dostarczenia wymienionego lub naprawionego produktu. W przypadku dokonywania wymiany pojedynczej części będącej elementem reklamowanego towaru termin gwarancji biegnie od nowa w zakresie tej części, np. baterii w telefonie, która została wymieniona.
 

RĘKOJMIA

1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Usługodawcy
a). Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów). Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy  (K.C. Art. 560 § 1-4).
b). Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.
c). Jeżeli zgłoszenie niezgodności towaru nastąpi w ciągu 10 dni od momentu zakupu, Klient ma prawo żądać wymiany produktu na nowy w trybie przyspieszonym. Tryb przyspieszony dotyczy tylko produktów nienoszących śladów użytkowania. Jeżeli niezgodność zostanie uznana, a reklamowany towar będzie dostępny na magazynach sklepu, nowy towar zostanie wysłany w ciągu 2 dni roboczych od dostarczenia niezgodnego towaru do sklepu. Jeżeli nie będzie to możliwe sklep zaproponuje nabywcy zwrot równowartość ceny produktu lub zaproponuje inny dostępny w sklepie towar o podobnych parametrach.
2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie, wskazanej w punkcie 1 tego paragrafu (części dotyczącej rękojmi):
a) Usługodawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli konsument w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie (K.C. Art. 557 §1). Zwolnienie z odpowiedzialności za wadę rzeczy będzie tylko w zakresie, o którym poinformowano w opisie produktu.
b) Usługodawca nie jest odpowiedzialny względem kupującego będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień (producenta), o których mowa w K.C. art 5561 §2 (K.C. art.557 §3)
3. Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi wynosi 2 lata od momentu wydania towaru kupującemu.
4. W przypadku sprzedaży towarów używanych (np. Komis, po serwisowych itp.) Usługodawca ma możliwość skrócenia okresu swojej odpowiedzialności do roku, licząc od dnia wydania przedmiotu. [K.C. art. 568 §1)]

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia (braków w asortymencie) przesyłki w transporcie.

§ 11
POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem bazy danych osobowych klientów sklepu internetowego jest PC Service Kilańczyk Rafał, 95-200 Pabianice, ul. Gawrońska 3/2, email: esklep@pcservice.pl.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, realizacji zamówienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.b oraz c, RODO
3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup, biurze księgowemu, firmie windykacyjnej itd.
4. Dane osobowe (księgowe, adresowe) przechowywane będą przez okres 6 lat. Samo konto klienta w serwisie będzie przechowywane do czasu jego zablokowania przez użytkownika konta, lub do czasu usunięcia przez Administratora na skutek dłuższego z niego nie korzystania.
5. Klient posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.
7. Zasady przestrzegania Polityki prywatności określają odrębnie dwa dodatkowe dokumenty: Polityka Prywatności, oraz Polityka COOKIES, umieszczone i dostępne na stronach serwisu (stopka strony)

§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta
z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2019 poz. 134 ze zm), Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 2018, poz 1025 ze zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. 2017 poz. 1219 ze zm.), Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2018r. Poz. 1000), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
6. Stali klienci Esklepu zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie drogą mailową.
7. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu (042)226-40-73.
8. Data opublikowania regulaminu 12 LUTEGO 2014 r.
9. Data wprowadzenia i opublikowania modyfikacji regulaminu 25 lutego 2019 r

 


Przejdź do strony głównej
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Kontakt
Nasze nowości
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
NASZE USŁUGI
  • ODO PC SERVICE
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu