Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Polityka Prywatności
Producenci
Statystyka
 • Ilość produktów: 828
 • Ilość kategorii: 150
 • Ilość promocji: 17
 • Ilość nowości: 24
 • Aktualnie klientów na stronie: 6
 • Sklep odwiedziło: 154249 klientów
 • Sklep działa od: 05-02-2014

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PRAWA AUTORSKIE
 
Niniejszy regulamin określa  ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez PC Service z siedzibą w Pabianicach, za pośrednictwem serwisu internetowego www.pcservice.pl, www.pcservice-pabianice.info/, oraz podpiętych pod niego subdomenach (w których jako administrator wskazany został PC Service), zwanych dalej „Serwisem”.
I.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Administracja danymi
1. Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są administrowane i przetwarzane przez:
PC Service 
siedziba: Pabianice
Adres: 95-200 Pabianice, ul. Gawrońska 3/2;
prowadzący działalność w oparciu o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pabianic wydanym pod numerem rejestracyjnym 15802/98, oraz podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (http://ceidg.gov.pl) wpisany pod numerem NIP: 731-143-54-65, Regon: 472060930.

Firma PC Service posiada wdrożoną Politykę Ochrony Danych Osobowych - zapewnia gwarancje odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia (RODO) oraz ustawy ODO.
Domeny www firmy posiadają wdrożone certyfikaty SSL - ich status można zweryfikować klikając ikonę SSL pod tym linkiem
 
 Zbieranie danych
1. Firma PC Service przestrzega zasad poszanowania prywatności wszystkich swoich Użytkowników. Żadne dane nie są zbierane bez ich wiedzy i wyraźnej zgody, za wyjątkiem danych niezbędnych do zrealizowania transmisji w sieci internet.
2. Przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika Danych Osobowych.
3. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu przesłania informacji o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez nasze strony WWW.
4. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika może być niezbędne w innych uzasadnionych okolicznościach, np. złożenia zamówienia, złożenia wniosku o przekazanie określonej informacji, itp.,  o czym Użytkownik każdorazowo zostanie poinformowany.
5. W sytuacji, gdy Użytkownik korzysta ze stron WWW przy użyciu urządzeń przenośnych, mogą zastać pozyskane dane identyfikacyjne urządzenia, operatora usług internetowych oraz abonenta, jednak zebrane w ten sposób dane będą użyte tylko w celach statystycznych lub w celu zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu WWW.
6.  Zbierane są również informacje związane bezpośrednio z przeglądaniem zawartości stron takie jak numer IP komputera, otwierane podstrony, czas wizyty, liczba poszczególnych odsłon, liczba wizyt, źródło wizyty, jednak służą one jedynie celom statystycznym oraz polepszaniu zawartości serwisu WWW i nie są to informacje służące do bezpośredniej identyfikacji Użytkownika, chyba że jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania ze stron WWW przez Użytkownika.
7.  Informacje nt. Zbierania danych o działaniach po stronie Użytkownika są określone w odrębnym zapisie – Polityka Cookies.

Udostępnianie danych
1.  Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
2. Dane osobowe (tylko „te niezbędne”) mogą zostać udostępnione podmiotom z Nami współpracującym, celem wywiązania się z realizacji usługi świadczonej przez Nas na rzecz Użytkownika. (np. wymiana modułu fiskalnego w urządzeniu fiskalnym po stronie Producenta, realizacje gwarancyjne, uruchomienie procedury przetargowej, dane do wysyłki zamówionego towaru firmie kurierskiej itp.). Procedura przetwarzania danych osobowych jest opracowana i przestrzegana w oparciu w wprowadzoną w PC Service, PBI (Politykę Bezpieczeństwa Informacji).
 
Aktualizacja danych
1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści własnych Danych Osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji i usunięcia.
2. Użytkownicy posiadający spersonifikowane konta na naszych stronach WWW powinni zadbać o aktualizację swoich danych.
3. W przypadku naruszenia warunków regulaminu Serwisu, nie uregulowania należności wobec właściciela Serwisu lub naruszenia przepisów prawa gdy zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji, Administrator Serwisu może odmówić czasowo usunięcia danych.

Ochrona powierzonych danych
1. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018r. poz. 1000, ze zm.)
 • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 poz 134 ze. zm.)
2. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników posiadających w naszym Serwisie konta, przez osoby nieuprawnione. Serwis nigdy nie zwraca się do Użytkownika posiadającego konto Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła. Użytkownicy powinni stosować odpowiednie środki własne celem zminimalizowania wskazanych wyżej zagrożeń. (poprzez stosowanie programów antywirusowych, oryginalnego oprogramowania systemowego, bacznego zwracania uwagi na informacje zawarte na ekranie urządzenia)
3. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań celem zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim nadanych loginów i haseł. W sytuacji wystąpienia podejrzeń, iż dane te znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt Usługodawcy, oraz zmodyfikować omawiane dane.

II.
PRAWA AUTORSKIE ORAZ KORZYSTANIE Z SERWISU

 
Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

Korzystanie z Serwisu Internetowego
1. Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do Kodeksu Etyki
2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu
3. Użytkownik, korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizmy działania Serwisu Internetowego.
4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika udostępnionych mu części Serwisu (np. część redagująca opisy, komentarze, recenzje)  w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszającymi dobra osobiste osób trzecich, lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 
5. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na użytek własny. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
6. Serwis posiada wdrożone zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem z kont użytkowników, bądź części Serwisu, treści zawartych na Stronie Internetowej nie przeznaczonej dla Użytkowników nieuwierzytelnionych. Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

Znaki towarowe zastrzeżone, handlowe, identyfikatory, opracowanie graficzne
1. Wszystkie zastrzeżone nazwy i loga firm, pojawiających się w materiałach udostępnionych przez Serwis zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji. Są wykorzystywane do działań promocyjnych i reklamowych.
2. Logotypy autoryzowanych partnerów zostały nam udostępnione na podstawie nadanych uprawnień, odrębnych umów. Prawa do ich używania posiada właściciel Serwisu. Nie zezwala się na ich powielanie, oraz wykorzystywanie w własnym zakresie.

Prawa autorskie
1. Zamieszczone na stronach serwisu opracowania graficzne (tj. loga, fotografie urządzeń, szata graficzna serwisu itp.), nazwy firm, pliki, dokumenty elektroniczne, są przedmiotem autorskich praw majątkowych przysługujących wyłącznie ich autorom, właścicielom. 
2. Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów Serwisu w całości, lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody jest zabronione. Wyjątek stanowi zezwolenie na linkowanie, polecanie, zagnieżdżanie w własnych portalach, forach, portalach społecznościowych - podstron, opracowanych materiałów, instrukcji, opisów, ulotek reklamowych, na których to wyraźnie określono taką możliwość, poprzez umieszczenie wyraźnie widocznych widgetów (tj. przyciski umożliwiające linkowanie do portali społecznościowych, linki służące do polecania produktu, treści, opracowania, linki umożliwiające wklejenie zawartości w własnych portalach, mailingu itp.). 
3. Opracowania graficzne, szata serwisu, zdjęcia produktów, pliki do pobrania, są
 • Bezpośrednio pozyskiwane od firm z nami współpracującymi i za zgodą prezentowane na stronie Serwisu. 
 • Wykonane w własnym zakresie tj. przez administratorów PC Service
4. Opublikowane materiały tekstowe, opisy, specyfikacje techniczne, są
 • Bezpośrednio pozyskiwane od firm z nami współpracującymi i za zgodą prezentowane na stronie Serwisu. 
 • Wykonane w własnym zakresie tj. przez administratorów PC Service
5. Serwis publikując jakiekolwiek materiały w oparciu o informacje zamieszczone w innych źródłach zawsze podaje ich nazwy. Wyjątkiem są opisy i specyfikacje techniczne będące tworem własnym PC Service, opracowanym zawsze w oparciu o informacje podane przez producenta (weryfikacja celem zaktualizowania, uwierzytelnienia prawidłowości specyfikacji technicznej).
6. Jeśli jakikolwiek wydawca, podmiot mający prawa do materiałów, poinformuje nas o zaprzestaniu powoływania się przez Nas, na materiały przez niego wcześniej publikowane, zostaną one bezzwłocznie usunięte. Serwis nie będzie również powoływać się na nie w przyszłości.

Odpowiedzialność i prawa Usługodawcy
1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeśli powodem jest: konserwacja, rozbudowa, modernizacja oprogramowania Serwisu Usługodawcy, Serwisu. 
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu leżące po stronie dostawcy internetu, sił wyższych, działań osób trzecich.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania  lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu leżące po stronie Użytkownika np. wyciek loginu i hasła, utratę hasła, przekazanie osobie nieuprawnionej, niestabilności pracy własnego (Użytkownika) systemu operacyjnego, niezaktualizowanych przeglądarek, ustawień własnych plików cookies, oraz używanych przeglądarek internetowych.

Informacja końcowa
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie do pliku lub pobranie w każdej chwili ze strony Serwisu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

Przejdź do strony głównej
Cennik
Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS
Kontakt
Nasze nowości
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
NASZE USŁUGI
 • ODO PC SERVICE
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu